ta trời sinh đã là nhân vật phản diện truyện tranh